Donatie aanvragen


Met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Stichting VSB Fonds Woerden. Het aanvraagformulier heeft ten doel het bestuur van het VSB Fonds Woerden de benodigde informatie te verschaffen omtrent:
• algemene informatie van de aanvrager
• de aard van het project waarvoor financiële steun wordt gevraagd, alsmede over de daaraan verbonden kosten
• de bijdragen of donaties die (eventueel) door andere instanties zijn toegezegd

VSB Fonds Woerden neemt alleen aanvragen in behandeling die:
• passen binnen de doelstellingen van VSB Fonds Woerden (lees daarom allereerst de richtlijnen en criteria zorgvuldig door en neem bij twijfel eventueel telefonisch contact op; tel. 06 - 531 046 25)
• tenminste tien weken voor aanvang van het project – compleet – zijn ingediend (het VSB Fonds Woerden verstrekt nimmer een donatie achteraf; aangevangen of voltooide projecten komen voor steun niet in aanmerking)

Een financiële bijdrage van het VSB Fonds Woerden dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen is doorgaans een voorwaarde. Bovendien kan een aanvraag slechts betrekking hebben op één project.
Gegevens organisatie

Beschrijf kort de essentie van uw aanvraag

Naam organisatie

Correspondentieadres

Postcode

Woonplaats

Vestigingsadres

Oprichtingsjaar

Website

IBAN

Telefoonnummer

Bereikbaar overdag

E-mailadres

Naam contactpersoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummmer

Bereikbaar overdag

E-mailadres

Overige gegevens


Doelstelling van de organisatie (conform statuten)

Rechtsvorm organisatie

Structurele jaarlijkse subsidie en bedrag van aanvragende organisatie

Andere inkomsten van de aanvragende organisatie

Projectbeschrijving


Wat is de naam van het project waarvoor u een bijdrage vraagt ?

Wat is het doel van dit project ?

Kunt u kort samenvatten wat het project inhoudt?

Heeft u dit project al eerder georganiseerd?

Waar – in welke plaats – vindt het project plaats?

Wanneer (begin- en einddatum) vindt het project plaats?

Wat/wie is/zijn de doelgroep(en) van het project?

Hoeveel personen – schat u – bereikt het project?

Werkt u in dit project samen met andere organisaties?

Zijn er vergelijkbare projecten en waarin onderscheidt uw project zich?

In hoeverre valt dit project buiten de reguliere activiteiten van uw organisatie?

Bent u voornemens om het project te evalueren?

Hebt u nog andere relevante informatie of opmerkingen?

Gespecificeerde begroting

Dekkingsplan

Aanvullende vragen


Ontving u reeds eerder een donatie van Stichting VSB Fonds Woerden?

Eventueel op te geven referenties (die door ons kunnen worden geraadpleegd)

Hoe bent u op VSB Fonds Woerden geattendeerd?

Suggesties ter verbetering

Bestanden uploaden


U dient diverse bestanden mee te sturen:
• de actuele statuten van uw organisatie
• een actueel (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het Handelsregister, waaruit de huidige samenstelling van uw bestuur blijkt
• het meest recente activiteitenplan
• de begroting van het lopend jaar
• indien mogelijk: de begroting van het volgend jaar
• het meest recente financieel jaarverslag (balans & resultatenrekening)
• een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting/offertes van het project waarvoor u een bijdrage vraagt
• het financierings-/dekkingsplan
• relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten

Indien de bestanden te zwaar zijn om te versturen via dit formulier, raden wij u aan om het via www.wetransfer.com (gratis verzendwebsite voor grote bestanden) te sturen naar info@vsbfondswoerden.nl. U kunt de bijlagen ook altijd per post verzenden naar:

Stichting VSB Fonds Woerden
Westdam 3-L
3449 GA Woerden

Sleep hier uw bestand(en) Maximaal 10, 2500KB per bestand
  Ondertekening


  Naam

  Functie


  Indien u een kopie van het aanvraagformulier wilt ontvangen per e-mail,
  vul dan hieronder uw e-mailadres in.

  E-mailadres voor kopie aanvraag


  Ik ben geen robot

  Verstuur