VSB Fonds Woerden

Stichting VSB Fonds Woerden

Stichting VSB Fonds Woerden biedt financiële ondersteuning aan organisaties uit de gemeente Woerden die zich inzetten voor de maatschappij. Het fonds verstrekt donaties aan instellingen, verenigingen en stichtingen. Jaarlijks worden zo'n 100 aanvragen op het gebied van kunst/cultuur, sociaal/maatschappelijk, educatie, gezondheid en recreatie en sport behandeld.

Subsidie aanvragen

Organisaties die een donatie van het VSB Fonds Woerden willen ontvangen kunnen dit met behulp van het aanvraagformulier aan ons kenbaar maken. Het bestuur beoordeelt de aanvraag vervolgens.

Bezoekersspreekuur

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure of wilt u meer weten over wat het fonds voor uw organisatie kan betekenen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur van Stichting VSB Fonds Woerden, de heer Gert Blonk. U bent, op afspraak, eens in de twee weken op donderdagmorgen welkom op het kantoor van het VSB Fonds Woerden. In overleg is een afspraak op een ander moment ook mogelijk.

Ons kantoorpand op de Wesdam

Adresgegevens:

Stichting VSB Fonds Woerden
Westdam 3-L
3441 GA Woerden

Gert Blonk, directeur

Telefoon mobiel:
e-mailadres:

06-53104625
info@vsbfondswoerden.nl


Contactformulier:

Kom ik in aanmerking?

Wie kan een aanvraag indienen?

Instellingen met een niet-commercieel doel kunnen een aanvraag indienen bij het VSB Fonds Woerden. In de praktijk zijn dit voornamelijk stichtingen en verenigingen. Overheden, individuen of instellingen met een commerciële, of uitgesproken politieke of religieuze doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.

Het VSB Fonds Woerden steunt concrete en afgebakende projecten die ten goede komen aan de samenleving in de gemeente Woerden. De steun van het fonds heeft nooit een permanent karakter.
Bij de beoordeling van de projecten spelen de kernbegrippen participatie en ontplooiing een belangrijke rol, want de kwaliteit van onze samenleving is in hoge mate afhankelijk van de mate waarin mensen betrokken zijn bij het functioneren ervan.

Categorieën

Stichting VSB Fonds Woerden is geen 'gespecialiseerd' fonds. Dit betekent dat wij een breed uitgavenbeleid hebben, waarbinnen 7 hoofdgroepen te onderscheiden zijn:

 • Kunst en cultuur
 • Gezondheid
 • Natuur en milieu
 • Sport Recreatie
 • Sociaal maatschappelijk/ideëel
 • Educatie

Om een beeld te krijgen van de projecten die eerder in aanmerking zijn gekomen voor een donatie kunt u het projectoverzicht bekijken.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag voor een donatie het gehele jaar indienen. Houd er wel rekening mee dat de aanvraag minimaal twee weken voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur moet zijn ingediend én dat het fonds uw aanvraag in elk geval zes weken voor aanvang van het project volledig ontvangen moet hebben. Het VSB Fonds Woerden werkt met een gestandaardiseerd aanvraagformulier dat gebruikt kan worden voor het indienen van een aanvraag.

In behandeling

De directeur van het VSB Fonds Woerden is verantwoordelijk voor de behandeling van verzoeken om financiële steun. Hij bekijkt de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geeft hierover advies aan het bestuur. Het bestuur bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd.  Om behandeld te kunnen worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering moet uw aanvraag uiterlijk twee weken voorafgaand aan deze vergadering bij het VSB Fonds Woerden binnen zijn. De vergaderdata kunt u op de website terugvinden.Overeenkomst

Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen een bevestigingsbrief met bijlagen. Door het retourneren van de akkoordverklaring, gaat u een overeenkomst aan. In de bevestigingsbrief staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die het VSB Fonds Woerden hanteert, krijgt u met de bevestigingsbrief toegezonden.Accountantsverklaring

Bij verstrekte donaties van € 20.000,-- en hoger vraagt Stichting VSB Fonds Woerden een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project. Garantiedonatie

Het kan voorkomen dat op het moment van aanvragen nog niet de exacte uitkomsten bekend zijn van begroting en dekkingsplan. In dat geval kan het bestuur van het VSB Fonds Woerden besluiten tot het verlenen van een garantiedonatie. Bij een garantiedonatie verplicht de ontvanger zich om na afloop van het project (of bij het verschijnen van de eerst volgende jaarrekening) financiële verantwoording te doen, waarna de definitieve donatie door het fonds wordt vastgesteld. Als blijkt dat de ontvanger de donatie niet of niet geheel heeft nodig gehad om het project tot uitvoer te brengen, wordt de donatie teruggebracht tot het werkelijk te benodigde bedrag en dient het restant te worden terugbetaald.

Aanvraagformulier

De aanvraag bij Stichting VSB Fonds Woerden:

Aanvraagformulier downloaden

Een volledige aanvraag bevat:

 • een aanvraagformulier
 • gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar)
 • laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag
 • een uitgebreide projectbeschrijving, inclusief tijdsplanning
 • een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend
 • een gedetailleerde begroting en dekkingsplan
 • de naam van één of meer contactpersonen met telefoonnummer (overdag bereikbaar)
 • een beknopte historie van de organisatie
 • relevante informatie over de organisatie en activiteiten

Bij voorkeur ontvangt het VSB Fonds Woerden het aanvraagformulier en de bijbehorende stukken per post.

Stichting VSB Fonds Woerden
Westdam 3-L
3441 GA Woerden

Op tijd toesturen

Uw aanvraag moet uiterlijk zes weken voor de start van het project volledig door het VSB Fonds ontvangen zijn. Bovendien moet u uw aanvraag uiterlijk twee weken vóór de vergadering van het bestuur indienen om er zeker van te zijn dat deze in de betreffende vergadering behandeld kan worden. Houd de vergaderdata dus goed in de gaten om ervoor te zorgen dat u uw aanvraag op tijd indient.

Vergaderdata 2016

 • 3 februari
 • 30 maart
 • 8 juni
 • 31 augustus
 • 12 oktober
 • 7 december

 

Historie

De geschiedenis van VSB Fonds Woerden

De ontstaansgeschiedenis van het VSB Fonds Woerden gaat terug naar het jaar 1871. In dat jaar nam de lokale vereniging 'Nut van 't Algemeen' het initiatief om de Stichting Nutsspaarbank Woerden op te richten en konden de Woerdenaren sparen bij een echte bank. De filosofie achter de toenmalige spaarbank was eenvoudig: leer de burger voor zichzelf zorgen en maak hem minder kwetsbaar, doordat hij met spaargeld financiële klappen kan opvangen. De bank die hiervoor als instrument werd gebruikt, kende vanuit de grondgedachte geen winstdoel en liet het rendement naar de spaarders terugvloeien.
De spaarbank ontwikkelde zich in een snel tempo en werd een financiële instelling die tot een van de grootste van Woerden mag worden gerekend. Zij opereerde, geheel zelfstandig onder de namen: Nutspaarbank, Spaarbank Woerden, VSB Bank Woerden en uiteindelijk Fortis Bank Woerden.

Oprichting VSB Fonds Woerden

In 1992 sluit de Spaarbank Woerden zich als naamloze vennootschap aan bij de VSB Groep N.V., een holding die deel uitmaakt van het internationale bank- en verzekeringsconcern Fortis. Hierdoor komt de Stichting Spaarbank Woerden in het bezit van een aandelenkapitaal in Fortis. Besloten wordt om het jaarlijks dividend dat uit dit aandeelhouderschap voortvloeit ten goede te laten komen aan de samenleving van Woerden. Immers dankzij de inspanningen van generaties spaarders kon de Woerdense spaarbank sinds haar oprichting in 1871 uitgroeien tot de instelling die zij was.
Na een naamswijziging is de Stichting VSB Fonds Woerden e.o. een feit. Het fonds wordt bestuur door vijf bestuursleden en een directeur en opereert als zelfstandig orgaan. Er is geen enkele formele verbintenis met andere (financiële) organisaties.

Het vermogen

Het bestuur van het VSB Fonds Woerden tracht – met het oog op behoud en continuïteit – een zo goed mogelijk rendement uit het vermogen te behalen, met het doel om deze jaarlijkse revenuen uit te keren aan donaties binnen de Woerdense gemeenschap. Het jaarlijkse beschikbare budget kan dus variëren, door wisselende rente- en andere inkomsten uit het vermogen.


ANBI

ANBI

Stichting VSB Fonds Woerden is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. Hieronder staan de gegevens die het Fonds als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken.

Contactgegevens:
Stichting VSB Fonds Woerden
Westdam 3 L
3441 GA Woerden

Telefoon: 06 53 10 46 25
E-mail: info@vsbfondswoerden.nl
Website: www.vsbfondswoerden.nl
RSIN: 27.24.704

BELEIDSPLAN

Statutaire doelstelling
Het doel van Stichting VSB Fonds Woerden is – zonder winstoogmerk – een bijdrage te leveren in haar werkgebied aan het behoud en het verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zijn des woords". De wijze waarop getracht wordt het doel te bereiken is in de statuten nader beschreven.
Het accent van het donatiebeleid van het Fonds ligt thans op het doen van uitkeringen van algemeen maatschappelijk belang en aan projecten met een ideële of sociale strekking. Instellingen, verenigingen en stichtingen, die zich bezighouden op het gebied van kunst/cultuur, sociaal/maatschappelijk, educatie, gezondheid, recreatie en sport, vormen voor het Fonds de doelgroep.
Naast het verstrekken van donaties aan bovenvermelde doelen binnen de Woerdense samenleving is een beleidsuitgangspunt van de Stichting om het vrij besteedbaar vermogen in tact te houden en de beschikbaar gestelde donaties te financieren vanuit het rendement dat op het vermogen wordt gemaakt. Dit alles binnen de kaders van de geformuleerde doelstelling.

Afwezigheid van winstoogmerk
Stichting VSB Fonds Woerden heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.1 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de instelling behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 12.2 van de statuten bepaalt het bestuur de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.

BESTUUR

Het VSB Fonds Woerden wordt in beginsel bestuurd door 5 bestuursleden en een directeur. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Daarnaast benoemt het bestuur uit zijn midden de voorzitter. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van maximaal twee verlengingen van telkens vier jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur hanteert het bestuur een rooster van aftreden.

Gedurende 2014 werd het Fonds bestuurd door:
De heer J. A. Avis, voorzitter (aftredend 2023)
Mevrouw A. W.M. Koot, bestuurslid en vice-voorzitter (aftredend 2023)
De heer W. Graafland, bestuurslid (aftredend 2021)
De heer F. A.J. van der Heijden, bestuurslid (aftredend 2025)
De heer H.G.M. Leufkens, bestuurslid (aftredend 2025)
De heer G. Blonk, directeur

De bestuursleden hebben bij voorkeur een band met één of meerdere soorten donaties, zoals sport, recreatie, kunst/cultuur etc. Bij het samenstellen van de profielschets wordt rekening gehouden met de gewenste specialiteit die bij de ontstane vacature behoort. De directeur is belast met de externe contacten en het voorbereiden en afhandelen van de diverse projectaanvragen, het voeren van de project- en financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening, het beheer van het vermogen en de verdere dagelijkse gang van zaken.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen in artikel 6.9 van de statuten voor hun werkzaamheden een beloning, vast te stellen door het bestuur. Eventuele kosten worden hun vergoed. De directeur ontvangt voor de niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) een marktconforme vergoeding.

Administratieve organisatie
De administratie van Stichting VSB Fonds Woerden wordt uitgevoerd door haar directeur. De jaarrekening van Stichting VSB Fonds Woerden wordt uitgevoerd door Grant Thornton Accountants.

Publicatieplicht
Stichting VSB Fonds Woerden voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.vsbfondswoerden.nl

Verkorte staat van baten en lasten 2014

       Totaal rendement op het vermogen in 2014
€ 760.000,00  
  Beheerkosten
- 63.000,00   -/-
   
€ 697.000,00  
  Diverse lasten
- 80.000,00    -/-
  Diverse baten
- 8.000,00  +/+
  Donaties
- 310.000,00   -/-
  Resultaat
€ 315.000,00  

In het verslagjaar 2014 hebben in totaal 73 projecten op een financiële bijdrage mogen rekenen.

          CATEGORIE AANTAL         DONATIEBEDRAG
  Kunst/cultuur 25 € 81.350,00
  Sport 9 - 28.380,00
  Sociaal Maatschappelijk 9 - 78.850,00
  Recreatie 22 - 94.995,00
  Educatie 4 - 9.390,00
  Gezondheid 1 - 5.000,00
  Natuur/milieu 3 - 14.550,00

Overzicht projecten

Projecten

Het VSB Fonds Woerden ondersteunt een scala aan projecten in de gemeente Woerden.

Download hier het complete overzicht (PDF)

Foto's

Foto's

Onderstaande, willekeurig gekozen, foto's geven een beeld van de diverse projecten die de afgelopen periode door Stichting VSB Fonds Woerden zijn gesteund.

Open het fotoalbum

Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarverslag VSB Fonds Woerden Download hier het verslag van het bestuur van Stichting VSB Fonds Woerden over het boekjaar 2014.
Download hier het verslag van het bestuur van Stichting VSB Fonds Woerden over het boekjaar 2014 (PDF)


Contact

Contact

Adresgegevens:

Stichting VSB Fonds Woerden
Westdam 3-L
3441 GA Woerden

Gert Blonk, directeur

Telefoon mobiel:
e-mailadres:

06-53104625
info@vsbfondswoerden.nl


Contactformulier:

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier

Anbi-gegevens

Naam instelling:

Stichting VSB Fonds Woerden

KvK-nummer:

41172422

Vestigings/postadres:

Westdam 3-L, 3441 GA Woerden

Contactpersoon:

Gert Blonk

Telefoon:

06-53104625

website:

www.vsbfondswoerden.nl

de doelstelling:

Het doel van de stichting is – zonder winstoogmerk – een bijdrage te leveren in haar werkgebied aan het behoud en het verbeteren van een leefbare samenleving met het oog op een duurzame toekomst, alles in de ruimste zin des woords.

Beknopt beleidsplan:

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het verlenen van financiële en/of operationele steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Hieronder vallen projecten op sociaal-maatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie. De stichting spant zich in de opbrengst van het vermogen dat haar ter beschikking staat, op een zo doelmatige en evenwichtige wijze te bestede

Het bestuur per 1 januari 2015

Joost Avis, voorzitter Angela Koot, bestuurslid Wim Graafland, bestuurslid Frank van der Heijden, bestuurslid Bert Leufkens, bestuurslid Gert Blonk, directeur

Beloningsbeleid bestuur:

Het bestuur ontvangt een vergoeding die € 2.690,- per jaar bedraagt (index). Sinds de financiële crisis, die zijn oorsprong kent in 2008, is in de bestuursvergadering van 19 februari 2009 besloten dat het bestuur zal afzien van enige vergoeding, totdat het kernvermogen van het VSB Fonds Woerden is hersteld tot ten minste 10 miljoen euro

Actueel verslag van activiteiten en financieel verslag;

Download het jaarverslag